Rusza Budżet Obywatelski

Publikowane od: 
03.06.2019

Burmistrz ogłosił nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Nabór projektów trwa od 3 do 14 czerwca 2019 r.

 • Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny w formie elektronicznej pod adresem www.szczecinek.budzet-obywatelski.org oraz w formie papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.
 • Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Szczecinka. Gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, do projektu należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.
 • Każda osoba może złożyć maksymalnie dwa projekty.
 • Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez
  20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną ilość projektów.
 • Projekt powinien mieścić się w zakresie zadań własnych Miasta i być możliwy do zrealizowania w roku 2019.
 • Szacunkowy koszt realizacji zgłaszanego projektu musi się zawierać w przedziale od 20 000,00 zł
  do 200 000,00 zł.
 • Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:

-         wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek,
Pl. Wolności 13, z adnotacją na kopercie "Budżet obywatelski na rok 2019";

-         złożyć bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, Pl. Wolności 13;
78-400 Szczecinek,

-         wysłać drogą elektroniczną na adres: bosz@um.szczecinek.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Załącznik: 
Plakat 156.21KB