Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

Data publikacji: 
08.07.2015

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2015/2016. Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne) gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), pomysł na własny rozwój oraz sytuacja materialna kandydatów.

W ramach programu nie będą wspierane osoby osiągające sukcesy w sporcie bądź uzdolnione muzycznie.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2015 do czerwca 2016 w wysokości 300 zł miesięcznie na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na: - opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, - opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, - zakup podręczników i pomocy naukowych, - zakup materiałów do twórczości artystycznej.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.

Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

- udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),

- sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),

- pomysł na rozwój osobisty.

Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości

WYMAGANE DOKUMENTY

Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.

Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Potwierdzenie średniej ocen za ostatni rok szkolny/akademicki

Wypełniony komputerowo, podpisany wniosek (do pobrania na stronie www.fl.szczecinek.pl wraz z regulaminem) należy dostarczyć osobiście do biura Funduszu Tratwa Szczecinek- nominatora przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik: 
Regulamin169.52KB
Wniosek1016.5KB