Szkolenia dla bezrobotnych po trzydziestce

Data publikacji: 
14.05.2018

Zapraszamy do uczestnictwa w nowym projekcie szkoleniowo - stażowym dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 lat. Projekt realizowany jest na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, natomiast na terenie powiatu szczecineckiego punkt rekrutacyjny znajduje się w siedzibie Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza".

Szczegóły dostępne są pod numerem telefonu: 697 755 214 / 505 061 420 lub bezpośrednio w siedzibie fundacji przy ul. Bartoszewskiego 12/12.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia 300 os. (w tym 180 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkujących wyłącznie obszar Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.04.2018 r.– 31.12.2019 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową.
 
Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
1.    zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskiego, gminy Specjalnej Strefy Włączenia - w tym także Szczecinek.
2.    będące osobami biernymi zawodowo,
3.    będące osobami w wieku 30 lat i więcej,
4.    znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z grup:
•    osoby w wieku 50 lat i więcej,
•    osoby z niepełnosprawnościami,
•    osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Zaplanowane działania:
Projekt zakłada następujące formy wsparcia Uczestników projektu:
1.    Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
2.    Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
3.    Wysokiej jakości zamknięte szkolenia zawodowe ( za udział w szkoleniach zawodowych stypendium ok. 997 zł za miesiąc)
4.    Wysokiej jakości staże zawodowe (stypendia za trwające średnio 3-5 miesięcy staże: ok. 997 zł miesięcznie).
5.    Dodatkowo przewidywane jest finansowe wsparcie dla opiekuna stażystów (dla firmy przyjmującej na staż: 500zł brutto miesięcznie jako dodatku do wynagrodzenia opiekuna).

Opr. M. Ludewicz