Uwaga! Nowy obowiązek sprawozdawczy

Publikowane od: 
22.01.2019

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem podmiot zbierający odpady komunalne, takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła (np. prowadzący punkt skupu surowców wtórnych) jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania, które należy przekazywać Burmistrzowi Miasta Szczecinek w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska (w załączniku).

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego sankcjonowane jest karą pieniężną:

1) w wysokości od 200 zł do 500 zł za złożenie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli zostanie ono uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania – od 500 zł do 5000 zł;

2) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni – za złożenie sprawozdania po terminie.

Informacji na temat sprawozdań udziela Wydział Komunalny UM (pok. 109, tel.: (94) 37-141-51).

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl