Własność zamiast użytkowania wieczystego

Publikowane od: 
11.02.2019

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2018 r. poz. 1716).  

W związku z tym osoby , które stały się właścicielami wyżej wymienionych gruntów nie ponoszą już opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, a o opłatach przekształceniowych będą poinformowani w wydawanych przez Burmistrza Miasta Szczecinek zaświadczeniach .

Przekształcenie następuje z mocy ustawy.

 Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

- nieruchomości w/w wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych ( bez sklepików, warsztatów, zakładów usługowych itp.)

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntów w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Szczecinek. Zaświadczenia będą wydawane z urzędu bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 grudnia 2019 roku.

Właściciel nieruchomości może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia i w takim przypadku do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej wynoszącej 50 złotych, a termin wydania zaświadczenia wynosi 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Właściciel lokalu może złożyć wniosek uzasadniony potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej mającej za przedmiot lokal . W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej wynoszącej 50 złotych, a termin wydania zaświadczenia wynosi 1 miesiąc od dnia otrzymania wniosku.

Właściciel gruntu może też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej wynoszącej 50 złotych, a termin wydania zaświadczenia wynosi 1 miesiąc od dnia otrzymania wniosku.

Burmistrz doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym , do Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz do Sądu Rejonowego w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia Miasta Szczecinek o opłatę. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych natomiast od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia Miasta Szczecinek w dziale III księgi wieczystej sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:

- 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

- 75 zł – w pozostałych przypadkach

Przekształcenie jest co do zasady odpłatne. Opłata przekształceniowa jest rozłożona na 20 lat, czyli będzie wnoszona przez 20 lat licząc od dnia 1 stycznia 2019 r. do 2039 r.. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Będzie to zatem opłata obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019r. Zobowiązany do zapłaty będzie każdoczesny właściciel nieruchomości. Opłata ta może być waloryzowana z urzędu bądź na wniosek właściciela, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatnie waloryzacji.

Termin płatności opłaty przekształceniowej będzie przypadał jak dotychczas na dzień 31 marca każdego roku. Przy czym opłatę należną za rok 2019 należy uiścić do dnia 29 lutego 2020 r. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Burmistrz w terminie 14 dni od zgłoszenia przekaże informację o wysokości opłaty jednorazowej.

W dniu 24 stycznia 2019r. Rada Miasta Szczecinek podjęła Uchwałę NR V/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej w wysokości:

1) 60% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek do dnia 31.01.2020 roku;

2) 50% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w drugim roku po przekształceniu po dniu 31.01.2020 roku ;

3) 40% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w szóstym roku po przekształceniu.

O bonifikatę można się ubiegać po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i będzie ona udzielana się pod następującymi warunkami:

1) brak zaległości w stosunku do Miasta Szczecinek w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości ;

2) opłata jednorazowa wpłynie na konto Miasta Szczecinek w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia doręczenia właścicielowi informacji o jej wysokości

Przykład obliczenia wysokości opłaty przekształceniowej:

100 zł (opłata roczna za użytkowanie wieczyste obowiązująca w dniu 01.01.2019r.) x 20 lat = 2000 zł ( opłata przekształceniowa ).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej Burmistrz może udzielić bonifikaty od tej opłaty na podstawie  powołanej wyżej uchwały Rady Miasta Szczecinek.

Jeżeli zamiar wniesienia opłaty jednorazowej zostanie zgłoszony do 31.01.2020r., wówczas jednorazowa opłata uwzgledniająca 60% bonifikatę w podanym przykładzie wyniesie 800,00 zł

Informacje na temat przekształcenia można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinek w pok. 201 tel. 094 3714142  lub 094 3714080