W czwartek obrady Rady Miasta

Publikowane od: 
25.01.2023

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 26.01.2023 r., o godz. 9:00, w sali nr 101 UM Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.12.2022 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz odstąpienia od obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
6.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowodu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
8.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem.
9.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
12.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” w Szczecinku.
13.    Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
14.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
15.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki” w Szczecinku.
16.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
17.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
18.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta wraz z informacją Burmistrza o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku z obniżeniem bądź wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
19.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
20.    Wnioski i oświadczenia radnych.
21.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz