W czwartek sesja absolutoryjna

Publikowane od: 
24.08.2020

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji: z dnia 26.03.2020 r., z dnia 24.04.2020 r., z dnia 11.05.2020r., z dnia 10.06.2020 r. oraz z dnia 27.07.2020 r.;
3.    Raport o stanie miasta Szczecinek za 2019 rok.
4.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wotum zaufania.
5.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
6.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
7.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
8.    Uchwała w sprawie przekazania przez Miasto Szczecinek w drodze darowizny na rzecz Powiatu Szczecineckiego prawa własności nieruchomości.
9.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10.    Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.
11.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/223/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Strefowej w Szczecinku.
13.    Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.
14.    Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie miasta Szczecinek w roku szkolnym 2020/2021.
15.    Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Szczecinka w dniu 20 lutego 2020 r.
16.    Uchwała w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G w dniu 27.03.2020 r. bez rozpatrzenia.
17.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Stanisławę Kuczyńską w dniu 10 kwietnia 2020 r.
18.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
19.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
20.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
21.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
22.    Wnioski i oświadczenia radnych.
23.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz. Foto: gawex.pl