W czwartek sesja budżetowa

Publikowane od: 
17.12.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 19 grudnia (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101)  UM, z następującym porządkiem obrad:  

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji: z 19.11.2019 r. i z 28.11.2019 r.
3.    Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
4.    Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok.
5.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.
6.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
8.    Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Miasta Szczecinek na rok 2020.
9.    Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Szczecinek na 2020 rok.
10.    Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie na uchwałę Nr VII/67/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Szczecinek.
11.    Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
12.    Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie miasta Szczecinek w roku szkolnym 2019/2020.
13.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
14.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
15.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
16.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
17.    Wnioski i oświadczenia radnych.
18.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz