W czwartek sesja Rady Miasta

Publikowane od: 
25.05.2021

Zapraszamy na zdalną sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 27 maja (czwartek) o godz.14:00, z następującym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta z dnia 25.03.2021 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
5.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/293/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2021 - 2025”.
8.    Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9.    Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szczecinek.
10.    Uchwała w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2021 roku.
11.    Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.
13.    Uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek.
14.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.
15.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku.
16.    Uchwała w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku.
17.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku.
18.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
19.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Miasta Szczecinek.
20.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
21.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
22.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
23.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
24.    Wnioski i oświadczenia radnych.
25.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz