W czwartek sesja Rady Miasta

Publikowane od: 
25.10.2022

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w najbliższy czwartek (27.10) o godzinie 9.00, w sali nr 101 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 29.09.2022 r. oraz 13.10.2022 r.Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.
5.    Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
6.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczecinku.
7.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/298/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Szczecinek.
9.    Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego Nr P-1.4131.292.2022.AS. z dnia 5 października 2022 r.
10.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
11.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
12.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
13.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
14.    Wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Zakończenie sesji.