W czwartek zdalna sesja Rady Miasta

Publikowane od: 
23.11.2021

Zapraszamy na zdalną sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz.14:00, z następującym porządkiem obrad:  

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 15.10.2021 r. oraz z dnia 28.10.2021 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
5.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Barwice z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach.
6.    Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
7.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
8.    Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
9.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem.
10.    Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
13.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku.
14.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
15.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
16.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
17.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
18.    Wnioski i oświadczenia radnych.
19.    Zakończenie sesji.