W przyszły czwartek sesja Rady Miasta

Publikowane od: 
16.09.2020

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w czwartek (24.09) o godzinie 9.00 w sali nr 101 UM z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.08.2020 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
6.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska” w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Obszaru Miasta Szczecinek na lata 2019-2026.
12.    Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Szczecinek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
13.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji utworzonej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
14.    Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę Nr L/427/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
15.    Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
16.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
17.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
18.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
19.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
20.    Wnioski i oświadczenia radnych.
21.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz