We wtorek sesja Rady Miasta

Publikowane od: 
23.11.2022

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 29.11.2022 r. o godz. 9:00, w sali nr 101 UM Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 27.10.2022 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.
5.    Uchwała w sprawie nabycia w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
6.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczecinek do 2033 roku.
7.    Uchwała w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-2” w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2” w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/421/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza” w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku.
13.    Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
14.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.
15.    Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
16.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
17.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18.    Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
19.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta wraz z informacją dot. wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania prac w 2023 r.
20.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
21.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
22.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
23.    Wnioski i oświadczenia radnych.
24.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz