Wsparcie innowacyjności

Publikowane od: 
05.09.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, Przedsięwzięcia realizowane na terenie Kontraktu Samorządowego podejmowane wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego*.

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów – Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: Przedsięwzięcia realizowane na terenie Kontraktu Samorządowego podejmowane wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

2. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia spełniające jednocześnie następujące warunki:

a) przedsięwzięcie podejmowane jest w obszarze:

- regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego i/lub,

- inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub branż bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości

- określonych w Wykazie Inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r. stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu,

b) przedsięwzięcie podejmowane jest w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego (pkt C Uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego Koncepcji Kontraktu Samorządowego) właściwego dla miejsca lokalizacji tej inwestycji (w przypadku projektów stacjonarnych) lub miejsca siedziby wnioskodawcy (w przypadku projektów niestacjonarnych).

3. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

- budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 1 000 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 200 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

- 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

- 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Termin składania wniosków: 01.10.2019 r. – 02.12.2019 r.

 

Informacja o konkursie: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/ant-15

 

* - Kluczowe branże gospodarcze obszaru objętego Koncepcją Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego:

1. Biogospodarka

- Przemysł drzewno-meblarski

- Odnawialne źródła energii

2. Przemysł metalowo-maszynowy

3. Przemysł elektrotechniczny i teleinformatyczny

 

Informacje nt. Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego: http://eregion.wzp.pl/kontrakt-samorzadowy-dla-powiatu-szczecineckiego

Foto: www.freepik.com