Wyniki konsultacji z NGO

Publikowane od: 
30.10.2019

Informujemy, że zakończyły się konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi. Były one przeprowadzone w dniach 2-16 października br.

W wyznaczonym terminie i w sposób określony w zarządzeniu 6 organizacji złożyło opinie z propozycjami zmian w Programie. Uwagi wniosły organizacje: Liga Kobiet Polskich Oddział Powiatowy w Szczecinku, Klub Abstynenta Bratek, Fundacja Miłosierdzie i Wiedza, Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Zjednoczenie”, Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Szczecinku oraz Fundusz Tratwa Szczecinek. Propozycje zmian w projekcie Programu oraz wynik ich rozpatrzenia przedstawia tabela zamieszczona poniżej. Pozostałe szczegóły dotyczące konsultacji dostępne są w załącznikach.

L.p.

Uwagi do projektu Programu

Uzasadnienie

Organizacja wnosząca uwagi

oraz wynik rozpatrzenia

Obecny zapis Programu
(strona, punkt, podpunkt)

Proponowane brzmienie zapisu

 

1

 

Rozdział V Formy współpracy:

 

1.Pozafinansowe formy współpracy…

6) użyczania organizacjom pomieszczeń Urzędu oraz pomieszczeń i obiektów jednostek organizacyjnych na organizację spotkań lub realizację zadań publicznych,

 

 

Rozdział V Formy współpracy:

 

Zmiana brzmienia ppkt. 6

6) nieodpłatnego użyczania organizacjom pomieszczeń Urzędu oraz pomieszczeń, obiektów lub terenów jednostek organizacyjnych na działalność statutową, organizację spotkań lub realizację zadań publicznych

(ewentualnie:

wynajmu za symboliczną odpłatnością – tj. za symboliczną „złotówkę” -

pomieszczeń Urzędu oraz pomieszczeń, obiektów lub terenów jednostek organizacyjnych na działalność statutową, organizację spotkań lub realizację zadań publicznych)

 

Ad. Rozdział V Pkt 1 podpunkt 6)

 

Czym motywujemy zastąpienie proponowanego zapisu – nowym?

Naszym zdaniem warto zaakcentować duży wkład społecznej, nieodpłatnej działalności lokalnych organizacji w życie Szczecinka – co skutkuje zmniejszeniem napięć i poziomu frustracji coraz bardziej ubożejącego społeczeństwa. Dobrze by było więc, żeby organizacje aktywnie działające na rzecz lokalnego środowiska nie musiały dodatkowo martwić się o pozyskiwanie środków na utrzymanie swoich siedzib (a więc utrzymanie nowego Centrum NGO z budżetu Miasta) lub przynajmniej wysokość opłat była określona na rozsądnym, niezmiennym poziomie – najchętniej za przysłowiową „złotówkę”.

 

Liga Kobiet Polskich Oddział Powiatowy
w Szczecinku, Klub Abstynenta Bratek, Fundacja Miłosierdzie i Wiedza, Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Zjednoczenie”, Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Szczecinku

 

Propozycję uwzględniono przyjmując brzmienie ppkt 5:

5) wynajmu organizacjom na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych na działalność statutową oraz na realizację zadań publicznych,

 

 

2.

 

Rozdział V Formy współpracy:

2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania…

2) wspierania…

 

 

Rozdział V Formy współpracy:

2.Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

Dodanie ppkt. 3

3) utworzenia w budżecie Miasta Szczecinek tzw. „funduszu pożyczkowego” (np. w wysokości 50 tysięcy rocznie), z którego podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogłyby uzyskiwać nieoprocentowane pożyczki (np. na:

- zatrudnianie osób bezrobotnych (na potrzeby umów z PUP-, bo uzyskujemy
 pewnym opóźnieniem refundacje z PUP na roboty publiczne, prace interwencyjne, …, a opłaty należy dokonywać na ustawami oznaczony czas) lub

- osób niepełnosprawnych (na potrzeby umów z PFRON – dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych), czy

- na potrzeby zapewnienia „płynności finansowej” w/w podmiotów, które uzyskały dotacje w trybie konkursowym ze środków spoza budżetu miasta
(np. POKL, FIO, konkursy ministerialne, czy ogólnokrajowych NGOs), a które
z przyczyn od siebie niezależnych postawione zostały w trudnej sytuacji finansowej – np. w przypadku opóźnienia w otrzymaniu kolejnej transzy dotacji,…),…

 

Ad. Rozdz. V Pkt.2 podpunkt 3)

w/w podmioty uzyskują zwykle refundacje
z PUP na roboty publiczne, prace interwencyjne, czy dofinansowania z PFRON z pewnym – większym, czy mniejszym - opóźnieniem, a opłat należy dokonywać na ustawami oznaczony czas.

Z kolei obok tego wymienione podmioty, które wygrały konkursy ofert, często z przyczyn od siebie niezależnych, postawione zostają w trudnej sytuacji finansowej – np. w przypadku opóźnienia w otrzymaniu kolejnej transzy dotacji,…, a opłat – jak wyżej - należy dokonywać na ustawami oznaczony czas. Pozwoliłoby to nam na spokojne realizowanie zadań statutowych, bo mielibyśmy rzeczywiste wsparcie zaprzyjaźnionej Instytucji.

 

 

 

Organizacje jw.

 

Propozycji nie uwzględniono.

 

Pożyczki nie powinny być udzielane na utrzymanie płynności finansowej związanej
z bieżącymi kosztami funkcjonowania, ale na realizację zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. Taką funkcję pełni  finanso- wanie wkładów własnych organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinan- sowanie ze środków UE oraz innych funduszy, na które w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 r. zarezerwowano kwotę 20 000,00 zł.

 

3.

Rozdział V Formy współpracy:

3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert.

Rozdział V Formy współpracy:

Dopisać Pkt. 4

Przekazywanie środków finansowych organizacjom pozarządowym – zgodnie z ustawą – może również odbywać się w trybie pozakonkursowym lub w ramach inicjatywy lokalnej.

Przekazywanie środków finansowych organizacjom pozarządowym może również odbywać się w trybie pozakonkursowym lub
w ramach inicjatywy lokalnej – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:

Rozdział 2 Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych

Art. 11. 1. Organy administracji publicznej:

1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;

2) powierzają w sferze zadań publicznych,

o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a-11c lub art. 19a.            

„Art. 19a. 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł; 2) zadanie publiczne ma być realizowane
w okresie nie dłuższym niż 90 dni.”

„Art. 19b. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20;

7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.”

Organizacje jw.

 

Propozycji nie uwzględniono.

 

Zapis zaproponowany w projekcie umowy wskazuje, że preferowanym sposobem przekazywania środków jest otwarty konkurs, co nie wyklucza stosowania innych trybów przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program nie przewiduje realizacji zadań
w ramach inicjatywy lokalnej. Miasto Szczecinek realizuje pomysły mieszkańców poprzez wprowadzenie budżetu obywatelskiego.

 

 

4.

 

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

3. Ochrona i promocja zdrowia:

1) działania profilaktyczne …

 

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

3. Ochrona i promocja zdrowia:

Dodanie ppkt. 2 i 3

2) prowadzenie szczepień przeciw grypie dla osób starszych i z grup szczególnego ryzyka.

3) prowadzenie szczepień przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla osób starszych i z grup szczególnego ryzyka.

 

Ad. VI 3.2)

Osoby starsze, czy niepełnosprawne - nasi członkowie, wolontariusze, czy beneficjenci – zgłaszały nam takie uwagi.

 

 

 

Organizacje jw.

 

Propozycji nie uwzględniono.

 

Brak informacji, aby jakakolwiek organizacja pozarządowa podęła się szczepienia przeciw grypie
i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

 

 

5.

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

 

12. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez:

1) zorganizowanie Dnia Pozarządowca,

2) …

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

 

12. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez:

Zmiana brzmienia ppkt.1

1) zorganizowanie Dnia Pozarządowca – przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi

2) …

 

Ad. VI 12. 1)

Współpracy z NGO: Dziękujemy za duże wsparcie UM-SAPiK poprzez wsparcie techniczne organizowanego przez szczecineckie NGO Dnia Pozarządowca, jednak mile widziane by było większe wsparcie promocyjne przy nagłaśnianiu naszej wspólnej Imprezy na stronach UM Szczecinek, „Miasto z Wizją”, etc.

Oraz może nawet finansowe („małe granty”?) – na uatrakcyjnienie przebiegu imprezy.

 

Organizacje jw.

 

Propozycję uwzględniono.

6.

Rozdział VI

Priorytety w realizacji zadań publicznych

 

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może odbywać się we wszystkich obszarach wymienionych w art. 4 ustawy. Priorytetowymi obszarami współpracy Miasta w 2020 będą: wymienione:

Jest 12 pkt

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

 

13.Działalność na rzecz wspierania rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w tym

1)  prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców;

2)  prowadzenie poradnictwa specjalistycznego

3)  promowanie postaw rodzicielskich oraz metod wychowawczych bez użycia przemocy

4)  inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych

Szczecineckie rodziny dotykają znaki czasu tj. rozluźnienie więzi społecznych, koncentracja na pracy zawodowej
i konsumpcji. Rodzina przestaje być stałym, pewnym i absolutnym punktem odniesienia. Zmiany społeczno-kulturowe powodują, że często nie radzi sobie z wypełnianiem swoich podstawowych funkcji, przede wszystkim zaś funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Z analizy danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku wynika, że 2017 r. świadczeniami pomocy społecznej objętych było 1 524 środowisk w tym 278 rodzin dziećmi. 28% spośród tych rodzin doświadczało problemów opiekuńczo - wychowawczych (79 rodzin). Z, roku na rok wzrasta liczba rodzin dotkniętych przemocą domową. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła z 2,8% na 5,7%. Wsparciem interdyscyplinarnym w ramach Procedury Niebieskiej Karty objęto w ubiegłym roku 56 rodzin z dziećmi. W sprawie ww. rodzin odbyło się 189 spotkań grup roboczych.
Z analizy danych wynika, również iż w różnych formach pieczy zastępczej w 2017 r. z uwagi na znaczne zaniedbania zostały umieszczone dzieci z 14 rodzin, Mimo tego, że w Szczecinku istnieje system wsparcia rodziny, brak jest systemu kompleksowej pracy z rodziną umożliwiającego pomoc
w rozwiazywaniu problemów powstających
w różnych fazach życia rodziny, w tym szczególnie w momentach przełomowych dla rodziny tj. rozwód, wczesny okres rozwoju dzieci, dojrzewanie młodzieży.

W trakcie badania potrzeb w zakresie oferty pomocowej dla rodziców przeprowadzone go przez stowarzyszenie w grudniu 2018 r. przeprowadzono rozmowy z 20 osobowa grupą rodziców. Z informacji od nich uzyskanych wynika, iż w Szczecinku nie ma grup samopomocowych wspierających realizowanie ról rodzicielskich i umożliwiających rozwijanie kompetencji rodzicielskich. Nie ma dostępu do programów edukacyjnych promujących rodzicielstwo bliskości oparte na relacjach, porozumieniu bez przemocy, uważności i otwartości na drugiego człowieka, które uczą empatii
i wrażliwości a tym samym budują komunikację oparta na szacunku do drugiego człowieka.
W związku z powyższym propozycja wprowadzenia zmian jest w naszej ocenie uzasadniona.

Fundusz Tratwa Szczecinek

 

Propozycję uwzględniono.