Złóż wniosek i usuń azbest!

Publikowane od: 
20.05.2021

Informujemy, że Urząd Miasta w Szczecinku przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane w 2021 r. na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie na zasadach określonych w regulaminie: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/azbest.html.

Zadanie obejmować będzie demontaż, transport i utylizację wyrobów zabierających azbest. WFOŚiGW dopuszcza możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Osoby zainteresowane, proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Szczecinek w terminie do 4 czerwca 2021 r. 

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w tut. Urzędzie w budynku B pokój 116, 119 lub na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecinek www.szczecinek.pl w zakładce poradnik interesanta, karty usług. 

UWAGA! TERMIN REALIZACJI PROGRAMU UZALEŻNIONY BĘDZIE OD UZYSKANIA ŚRODKÓW Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE.

Miasto Szczecinek nie będzie finansować wszelkiego rodzaju prac związanych

z naprawą i wymianą pokryć dachowych, a także z remontem obiektów budowlanych.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta UM. Wszelkie informacje będą udzielane w godzinach urzędowania pod nr telefonu: 94 37 141 34 (69)

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, wyroby azbestowe mogą być wykorzystywane najpóźniej do 2032 r. Obowiązek ich usunięcia spoczywa na właścicielach nieruchomości.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl