Złóż wniosek i usuń azbest

Publikowane od: 
16.03.2022

Urząd Miasta Szczecinek ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2022 roku.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe  z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie na zasadach określonych w regulaminie. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Zadanie obejmować będzie demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoby zainteresowane, proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Szczecinek w terminie do  15 kwietnia 2022 roku.

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są Urzędzie Miasta w budynku B pokój 116, 119 lub na stronie BIP UM Szczecinek  (link) w zakładce poradnik interesanta, karty usług. 

Uwaga! TERMIN REALIZACJI PROGRAMU UZALEŻNIONY BĘDZIE OD UZYSKANIA ŚRODKÓW Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE.

Miasto Szczecinek nie będzie finansować wszelkiego rodzaju prac związanych z naprawą i wymianą pokryć dachowych, a także z remontem obiektów budowlanych.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek. Wszelkie informacje będą udzielane w godzinach urzędowania pod nr telefonu: 94 37 141 34 (69)]

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, wyroby azbestowe mogą być wykorzystywane najpóźniej do 2032 r. Obowiązek ich usunięcia spoczywa na właścicielach nieruchomości.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl