Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Publikowane od: 
26.11.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 28 listopada (czwartek) o godz. 9:00, w sali posiedzeń (nr 101)  I piętro UM, z następującym porządkiem obrad:  

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z 31.10.2019 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
7.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
8.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
9.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
10.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
11.    Wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz