Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Publikowane od: 
22.02.2023

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 23.02.2023 r. o godz. 9:00, w sali nr 101 UM Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 23.01.2023 r. oraz z dnia 26.01.2023 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
4.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
5.    Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej” w Szczecinku.
7.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg: Pani J.S., Pani E.W., Pana S.M., Pani A.G.; Pani I.K. i Pana A.K. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek.
8.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
9.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
10.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
11.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz