Zapraszamy na sesję RM

Publikowane od: 
15.04.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 28.02.2019 r. oraz z dnia 21.03.2019 r.
3.    Uchwała w sprawie  dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2019.
7.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/455/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecinka dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
8.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Szczecinek porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych.
9.    Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
10.    Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11.    Uchwała w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie  Miasta Szczecinek w  2019 roku.
12.    Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Szczecinek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LII/473/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.
14.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.
15.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
16.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” w Szczecinku.
17.    Uchwała w sprawie nadania statutu Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.
18.    Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na uchwałę Nr LXIV/550/2018 Rady Miasta Szczecinek  z dnia 1 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku.
19.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratury Okręgowej w Koszalinie o zmianę uchwały nr VII/67/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Szczecinek.
20.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł. Sz. na Burmistrza Miasta Szczecinek.
21.    Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Szczecinek.
22.    Uchwała w sprawie powołania i przedmiotu działania doraźnej Komisji Statutowej.
23.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
24.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
25.    Wnioski i informacje radnych.
26.    Zamknięcie sesji.