Zaproszenie na sesję absolutoryjną

Publikowane od: 
18.05.2018

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 28 maja (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:              
         
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 23.04.2018. i z dnia 07.05.2018r.
3.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
4.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
5.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok.
6.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025.
7.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
8.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisywanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.
9.    Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szczecinek”.
10.    Uchwała w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecinek.
11.    Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
13.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
14.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
15.    Zapytania radnych.
16.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz