Zaproszenie na sesję Rady Miasta

Data publikacji: 
20.03.2018

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.02.2018r.
 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z-ulicy Kościuszki i Trzesieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulica Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172”.
 5. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
 6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
 7. Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie miasta Szczecinek.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1/2018 do Porozumienia Nr 29/2011 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecinek z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1479, z późn. zm.).
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku.
 11. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku.
 12. Uchwała w sprawie podziału Miasta Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 13. Uchwała w sprawie podziału Miasta Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
 15. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
 16. Zapytania radnych.
 17. Zamknięcie sesji.