Zasady naliczania opłaty retencyjnej

Publikowane od: 
19.01.2023

Zgodnie obowiązującym prawem wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Wprowadzono obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji. Dotyczy ona nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Każdy właściciel tego typu nieruchomości ma obowiązek składania oświadczenia raz na kwartał. Do ponoszenia opłaty zobowiązane są:
•    osoby fizyczne,
•    osoby prawne,
•    jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Kryteria naliczenia opłaty:
•    opłata odnosi się do jednej nieruchomości, co oznacza, iż dotyczy ona działek objętych jedną księgą wieczystą,
•    uszczelnienie tj. jego zabudowanie oraz utwardzenie poprzez wykonanie nieprzepuszczalnego podłoża (powierzchnia wykonana z asfaltu, betonu, kostki brukowej typu bruk lub pozbruk),
•    obszar nieujęty w system kanalizacji otwarty lub zamknięty:
–    otwartym system kanalizacji deszczowej są: rowy, systemy odwadniające,
–    zamkniętym to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami,
–    nieruchomość podłączona do kanalizacji ogólnospławnej jest zwolniona z opłaty,
–    zwolnienie z opłaty nie obejmuje nieruchomości, która posiada wyłącznie dostęp do kanalizacji sanitarnej.
Jeżeli nieruchomość spełnia wymogi dotyczące powierzchni, ale jest podłączona do kanalizacji deszczowej, to jest ona zwolniona z ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Kiedy należy wnosić opłatę?
Burmistrz Miasta Szczecinek po otrzymaniu oświadczenia weryfikuje zawarte w nim dane, a następnie w formie informacji ustala wysokość opłaty retencyjnej. Właściciel nieruchomości po otrzymaniu informacji  ma obowiązek uiszczenia opłaty retencyjnej w terminie 14 dnia od dnia, w którym doręczono informację.

Terminy składania oświadczeń upływa ostatniego dnia danego kwartału. Konto bankowe, na które należy wnosić opłatę: Miasto Szczecinek Urząd Miasta Szczecinek, nr konta: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040.

Jeżeli podmiot zobligowany do uiszczenia opłaty nie zgadza się z wysokością opłaty, może złożyć reklamację, która będzie rozpatrywana przez Burmistrza Miasta Szczecinek. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wtedy opłata zostanie ponownie naliczona i przekazana w formie decyzji. Jeśli nie – właściciel może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Złożenie reklamacji, jak i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje obowiązku wniesienia opłaty.

Wzór stosownego oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek w zakładce: Procedury załatwienia spraw – KARTY USŁUG – „Opłata retencyjna” a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek, pokój nr 116 – budynek „B”, I piętro.

Oświadczenia należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Szczecinek w Biurze Obsługi Interesanta, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w wersji elektronicznej - platforma ePUAP.

Szczegółowe informacje w zakresie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://www.wody.gov.pl/

Opr. M. Ludewicz. Foto: gdynia.pl