Zdecydują o absolutorium dla burmistrza

Publikowane od: 
16.06.2021

Zapraszamy na Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 17 czerwca 2021 roku, o godz. 9:00, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Raport o stanie miasta Szczecinek za 2020 rok.
3.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wotum zaufania.
4.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
5.    Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
6.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
7.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
8.    Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
9.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V” w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5” w Szczecinku.
12.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
13.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
14.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
15.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz