Zmiana stawek opłaty za odpady

Publikowane od: 
27.06.2019

Urząd Miasta informuje, iż zgodnie z uchwałą nr X/97/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3041) od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W związku ze zmianą stawki opłaty, właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty. Jeśli dane przyjęte do obliczenia wysokości opłaty w zawiadomieniu będą zgodne ze stanem faktycznym, właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Natomiast w przypadku, gdy na nieruchomości zmieniły się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz numery indywidualnych rachunków bankowych nie ulegają zmianie, wobec czego opłatę należy uiszczać z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, dla części nieruchomości niezamieszkałej stawki za pojemniki z odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2019 r. wyniosą:

Wielkości pojemników na odpady zmieszane

Stawki opłaty za pojemnik, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób

 selektywny

nieselektywny

  120 l

14,92 zł

  29,84 zł

  240 l

27,04 zł

  54,08 zł

  360 l

31,67 zł

  63,34 zł

  550 l

41,92 zł

  83,84 zł

  660 l

55,71 zł

111,42 zł

1100 l

82,05 zł

164,10 zł

Opr. M. Ludewicz. Foto: gk24.pl