Zastępca Burmistrza Miasta
  DANIEL RAK

Do obowiązków Zastępcy Burmistrza należy nadzorowanie spraw z zakresu:

1. Prowadzonych przez miasto inwestycji, w tym budownictwa mieszkaniowego.

2. Udzielania zamówień publicznych.

3. Gospodarki nieruchomościami.

4. Miejskich dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego.

5. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

6. Gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania Miasta.

7. Planowania przestrzennego.

8. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

9. Kultury fizycznej i sportu.

10. Bieżącego funkcjonowania spółek: PGK Sp. z o. o., ZGM TBS Sp. z o. o., AQUA – TUR Sp. z o.o. i OSiR

11. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem: Inwestycyjnym, Komunalnym, Nieruchomości, Planowania Przestrzennego,  Referatem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Głównym specjalistą ds. architektury.