Deklaracja o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację, o której mowa, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku braku złożenia deklaracji dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Poniżej wzór deklaracji do pobrania

załącznik

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Miasta Szczecinek. Numer rachunku bankowego właściwego do uiszczania opłaty przydzielany jest indywidualnie po złożeniu deklaracji.

Przy dokonywaniu wpłaty w treści przelewu należy podać:

• tytuł wpłaty - opłata za gospodarowanie odpadami,

• okres, którego wpłata dotyczy,

• numer indeksu podatnika.