Stawki, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr XIX/193/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 686).


Nieruchomości zamieszkałe:

  • 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 48,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • właściciel nieruchomości jednorodzinnej, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym może skorzystać ze zwolnienia w wys. 5% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nabycie prawa do zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA!  Skorzystanie z częściowego zwolnienia wyklucza możliwość oddawania bioodpadów podczas zbiórki odpadów segregowanych spod nieruchomości oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nieruchomości o charakterze mieszanym:

stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• 120 l – w wysokości 5,90 zł,

• 240 l – w wysokości 11,80 zł,

• 360 l – w wysokości 17,70 zł,

• 500 l – w wysokości 24,60 zł,

• 660 l – w wysokości 32,50 zł,

• 770 l – w wysokości 37,90 zł

• 1100 l – w wysokości 54,10 zł.


Nieruchomości o charakterze mieszanym:

stawki opłaty podwyższonej za pojemnik z odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

• 120 l – w wysokości 11,80 zł,

• 240 l – w wysokości 23,60 zł,

• 360 l – w wysokości 35,40zł,

• 500 l – w wysokości 49,20 zł,

• 660 l – w wysokości 65,00 zł,

• 770 l – w wysokości 75,80 zł

• 1100 l – w wysokości 108,20 zł.

Stawka opłaty za worek o pojemności 120 l, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 5,90 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za worek o pojemności 120 l, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 11,80 zł.


Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/167/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5486).

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Podstawą uiszczanej opłaty jest złożona deklaracja, którą należy aktualizować przy każdorazowej zmianie liczby mieszkańców.


Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Miasta Szczecinek. Numer rachunku bankowego właściwego do uiszczania opłaty przydzielany jest indywidualnie po złożeniu deklaracji.

Przy dokonywaniu wpłaty w treści przelewu należy podać:

• tytuł wpłaty - opłata za gospodarowanie odpadami,

• okres, którego wpłata dotyczy,

• numer indeksu podatnika.

Wpłaty gotówkowe mogą być także dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie o/Szczecinek, pl. Sowińskiego 2 (budynek dawnej kawiarni „Kolorowa”).