Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, KIK/48

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, KIK/48

Instytucją Realizującą projekt był Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Związek był stroną umowy o dofinansowanie i był odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu.
Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.07.2015 r.
Wartość projektu: 37 3855 894 zł (12 643 919 CHF)
Wysokość dofinansowania (85%): 32 177 510 zł (10 747 331 CHF)

Zarys projektu został złożony w kwietniu 2009r. do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i uzyskał pozytywną ocenę komisji oceniającej działającej przy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.
W styczniu 2011 roku Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletną Propozycję Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

W ramach projektu, pierwotnie przewidziane zostały następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych w 35 budynkach użyteczności publicznej; modernizacja i rozbudowa 3 komunalnych sieci ciepła (połączenie 2 lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych); wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w 3 budynkach należących do publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 11 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne, w tym: 8 gazowych, 1 opalanych na biomasę oraz 2 zasilanych pompami ciepła woda-powietrze); wykonanie instalacji mikroturbin wiatrowych w 8 obiektach; Informacja i promocja projektu.
Wykonanie powyższych działań zaplanowano w 62 obiektach użyteczności publicznej w 24 miejscowościach. W przypadku 7 szkół publicznych działania w ramach projektu były ze sobą powiązane (montaż kolektorów słonecznych oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne).W wyniku realizacji projektu zostały zainstalowane kolektory słoneczne w 35 obiektach, została zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę (modernizacje) źródeł ciepła wraz z usprawnieniem instalacji grzewczej w 22 obiektach, została zmodernizowana część sieci ciepłowniczej na terenie dwóch miejscowości (Połczyn-Zdrój i Karlino).

Projekt realizowany był w partnerstwie 16 podmiotów:

 1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino,
 2. Miasto Białogard, ul.1 Maja 18, 78-200 Białogard,
 3. Miasto Szczecinek, ul. Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek,
 4. Miasto Kołobrzeg, u. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg,
 5. Gmina Połczyn Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój,
 6. Gmina Karlino, Pl. Jana Pawła II, 78-230 Karlino,
 7. Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo,
 8. Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo,
 9. Gmina Gościno, ul. 4 Dywizji WP 58, 78-120 Gościno,
 10. Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
 11. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, 
 12. Powiat Kołobrzeski, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
 13. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,
 14. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
 15. Miejska Energetyka Cieplna w Karlinie,
 16. Specjalistyczny Szpital Gruźliczy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Umowa ws. Realizacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską została podpisana 30.11.2011 r.
Umowa ws. Realizacji Projektu została podpisana w dniu 16.01.2012 r.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu było zwiększenie wydajności energii i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.
Do pozostałych celów szczegółowych można zaliczyć:

 • pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza (zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery CO2,SO2,NOx,pyły);
 • zmniejszenie zużycia paliw pochodzących z nieodnawialnych źródeł;
 • zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej;
 • zwiększenie efektywności wykorzystania spalanych paliw i wydajności przekazywania ciepła;
 • zwiększenie udziału energetyki ze źródeł odnawialnych w krajowym bilansie energetycznym.

W wyniku realizacji projektu wraz z pełnym programem termomodernizacji nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Oszczędności energii dla poszczególnych obiektów zostały przedstawione w studium wykonalności. Projekt zakładał osiągnięcie określonych rezultatów nie wcześniej niż rok po zakończeniu realizacji projektu. Rezultatem bezpośrednim projektu było ograniczenie emisji gazów do atmosfery powstających w trakcie spalania. Wartości osiągnięcia wskaźnika określono na poziomie: CO - 44,4%; CO2 - 40,4%; SO2 - 46,6%; NOx - 34,6%; pyły PM10 - 48,2%.

W wyniku wprowadzonych zmian w projekcie termin zakończenia realizacji projektu został ustalony na 31.07.2015 r.

Zmianie uległ również zakres rzeczowy projektu.

Po zmianach realizowane były następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych w 36 budynkach użyteczności publicznej; modernizacja i rozbudowa 3 komunalnych sieci ciepła (połączenie 2 lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych); wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w 4 budynkach należących do publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 9 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne, w tym: 8 gazowych oraz 2 zasilanych pompami ciepła); wykonanie instalacji mikroturbin wiatrowych w 2 obiektach; montaż ogniw fotowoltaicznych w 14 obiektach. Informacja i promocja projektu.
Wykonanie powyższych działań zaplanowano w 75 obiektach użyteczności publicznej w 29 miejscowościach.


Realizowane zadania w ramach projektu przez Miasto Szczecinek:

Wykonanie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych placówkach edukacyjnych w Szczecinku
wartość: 448 950,00 zł
dofinansowanie: 381 607,50 zł

Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego w Szczecinku
wartość: 1 901 915,11 zł
dofinansowanie: 1 616 627,84 zł