Nowa Szansa

Nowa Szansa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Podmiot realizujący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacja o projekcie - strona realizatora

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych oraz szans na zatrudnienie przez zastosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej klientów MOPS. Projekt realizowany był od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. i objętych nim zostało 74 uczestników, w tym osoby niepełnosprawne.
Grupą docelową były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wkluczeniem społecznym, w tym bezrobotne znajdujące się w III grupie osób oddalonych od rynku pracy i ich otoczenie. Wsparcie uczestników projektu realizowane było na podstawie ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.