Akty prawne

Akty prawne

Ustawy:

Uchwały:

 • Uchwała Nr XXX/284/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/522/

 • Uchwała Nr LV/495/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek

 • Uchwała Nr XXX/285/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/524/

 • Uchwała Nr LV/496/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2022/5405/

 • Uchwała Nr XLVIII/438/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2022/2400/

 • „Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/687/

 • Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r.
  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2015/5486/

 • Uchwała Nr LV/497/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2022/5406/