Akty prawne

Akty prawne

Ustawy:

Uchwały:

 • Uchwała Nr L/427/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2017 r.
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek
  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 299)

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2018/299/

 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.462.2017.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części Załącznika do uchwały Nr L/427/2017 Rady Miejskiej w Szczecinku z dnia
  27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2018/300/

 • Uchwała Nr L/428/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2017 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2017/5317/

 • „Uchwała Nr XIX/193/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty”

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/686/

 • Uchwała Nr XX.177.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr X/97/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2019/3935/

 • „Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/687/

 • Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r.
  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2015/5486/