Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych tj. takich, w skład których wchodzą części zamieszkałe
i niezamieszkałe, na terenie miasta Szczecinek jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek.

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem http://www.bip.szczecinek.pl/?c=228 .

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji pochodzące
od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Szczecinek przekazywane są do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny,
78-320 Połczyn Zdrój, pełniącego rolę Regionalnej  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu wschodniego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 –2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028.