Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie: 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

W ramach projektu do czerwca 2020 r. została przeprowadzona i opracowana inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla 8 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty tj. gminy Białogard, gminy Gościno, gminy Karlino, gminy Borne Sulinowo, gminy Połczyn-Zdrój, gminy Rymań, Miasto Szczecinek, Miasto Białogard. Sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji dostarczyło Beneficjentowi oraz Partnerom projektu - władzom gmin i miast, informacji na temat aktualnych zasobów środowiska naturalnego obszaru i zwiększenie zasobów informacji o stanie środowiska przyrodniczego. Zakres inwentaryzacji przyrodniczej obejmował będzie wszystkie elementy środowiska, w tym: siedliska zagrożone objęte ochroną prawną, gatunki zagrożone objęte ochroną prawną, walory krajobrazowe przyrodnicze, walory krajobrazowe kulturowe i historyczne oraz obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną.

Opracowane w ramach projektu waloryzacje umożliwią wytyczenie nowych szlaków dla rozwoju gmin i uporządkowanie ich gospodarki przestrzennej. Będą stanowiły podstawę dla formułowania zapisów w dokumentach planistycznych, w konstruowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin, jak również do planowania różnorodnych form ochrony przyrody.

Całkowity koszt projektu - 1 151 150,00 zł
Dofinansowanie z RPO 85% - 978 477,50 zł


Zadanie realizowane w ramach projektu przez Miasto Szczecinek:

wartość projektu: 134 305,00 zł
dofinansowanie: 114 159,25 zł
realizacja: 2018 – 2019